еду

Излистани статии: 1
Едукацијата за органско производство да ја започеме од најмала возраст
13/08/2018 | Поаѓаме од фактот дека секој има право на едукација, здрава животна средина и достапна храна, начела гарантирани со меѓународни конвенции и Уставот на Република Македонија.Денес во време на консумеризам, кога економските и социо-културните прилики се таквида го отргнуваат човекот од производството на храна, потребно е враќање на суверенитетот врз истата!Тоа најдобро може да се постигне…...