Полжавче бр.1

Семето на минатото е цвет на иднината. Чинам дека оваа мисла најдлабоко ја покажува суштината на организациjата Слоу Фуд, но и на новото списание „Полжавче“, чиј прв број е пред вас, почитувани читатели.

Првото издание можете да го погледнете тука.