Слоу Фуд Президиуми

Како да се воспостави президиум, да се градат врски помеѓу производителите и да се организираат активности
©Slow Food, 2014