Прес Kит за новинари

За Слоу Фуд:
1. За организацијата превземи
2. Зачувување на биодиверзитетот превземи
3. Едукација за храна и вкус превземи
4. Тера Мадре мрежа превземи
5. Кампањи на Слоу Фуд превземи
6. Slow Europe превземи
7. Слоу Фуд настани превземи
8. Организациона структура на Слоу Фуд превземи
9. Слоу Фуд хронологија превземи
10. Слоу Фуд во Македонија превземи

Водичи за новинари:
1. Водич за Слоу Фуд стил и терминологија за комуникација превземи
2. Каталог на референци за Слоу Фуд превземи
3. Листа со линкови од интернет страници на Слоу Фуд превземи
4. Power Point презентации: превземи
5. Фолдер со логоа и банери: превземи