Наши активности

 

Како главни активности на нашето делување се:

  • Промовирање на локални и автентични производи од различни региони во Македонија
  • Поддршка на локалните мали фармери и нивна промоција и презентација директно пред консументите
  • Едукација на децата на школска возраст за локалната храна и традиционалните сорти и тренинг на сетилата
  • Едукација на консументите за храна