Прирачник за минималните хигиенски услови за производство и безбедност на храна кои треба да ги исполнат малите производители

Прирачник за минималните хигиенски услови за производство и безбедност на храна кои треба да ги исполнат малите производители

Со овој прирачник ќе се обидеме да им објаснеме на малите производители во Република Македонија:
Дека Европската Унија сака да им помогне на малите производители да продолжат со своите активности
Како да ги исполнат новите барања (прописи)
Каде може да добијат совети за новите регулативи и како да ги исполнат.

Издавач: Slow Food © 2017

Автор: Емилија Неделковска
Во соработка со Martina Dotta, Michele Rumiz
Графичка дизајн и печат Alessia Paschetta