Стратешки план на Слоу Фуд Македонија 2021-2024

Стратегијата за развој на Слоу Фуд Македонија за периодот 2021-2025, е вториот стратешки план, кој ги дава главните насоки на организацијата, но и на целокупната мрежа во нејзиното дејствување во планираниот период. Имајќи ги во предвид моменталните потреби и потенцијали на локалните заедници, целта на стратегијата е да ги идентификува можностите и приоритетите за дејствување и развој на организацијата, преку кои би се поттикале и поддржале потребите и интересите на сите вклучени во локалниот систем на храна, но и на целокупното население, како консументи во Република Македонија.

Погледнете го целиот документ на линкот.