Арка на вкусови

Арка на Вкусови

Како да го создадеме најголемиот каталог на вкусови во светот: богатство кое треба да се открие и чува

Издавач: Slow Food © 2014

Yредници: Serena Milano, Raffaella Ponzio, Piero Sardo Во соработка со: Francesca Baldereschi, Silvia Ceriani, Laura Drago, Eleonora Giannini, Ursula Hudson, Ludovico Roccatello, Veronica Veneziano
Со техничка и научна пддршка: Carlo Bazzocchi, Daniele Bigi, Sergio Capaldo, Mauro Cravero, Silvio Greco, Federico Infascelli, Gwyn Jones, Paola Migliorini, Luca Nicolandi, Cristiana Peano, Giovanni Perri, Andrea Pieroni, Francesco Sottile
Превод и Редакција: Емилија Неделковска
Изглед и дизајн: Alessia Paschetta
Фотографии: © Xavier Bartaburu, Livio Bersano, Marco Bruzzo, Hilder Buer, Kunal Chandra, Giuseppe Cucco, Giuseppe Fassino, Michèle Mesmain, Oliver Migliore, Paolo Andrea Montanaro, Alberto Peroli, Henriette Smith, Francesco Sottile, Paola Viesi, Slow Food Archives