Слоу Фуд конвивиуми

Документи за Конвивиум, локално здружение на членови на Слоу Фуд. Како да основате конвивиум? Кои се процедурите и административни барања? Повеќе за улогата на конвивиумите и членовите на Слоу Фуд на локално ниво…

1. Статут на конвивиум
2. Протокол за конвивиум MK
3. Протокол за конвивиум ЕН
4. Водич за основање на конвивиум
5. Барање за основање на конвивиум
6. Деловодник за собрание
7. Деловодник за УО
8. Правилник за членство
9. Формулар за членови
10. Форма за годичен извештај
11. Листа на лидери на конвивиуми