Nox App Player garageband Facetime odin Download Vulkan Runtime Libraries emulator

Happy New Year 2020 Happy New Year 2020 Images Happy New Year

Слоу Фуд конвивиуми

Документи за Конвивиум, локално здружение на членови на Слоу Фуд. Како да основате конвивиум? Кои се процедурите и административни барања? Повеќе за улогата на конвивиумите и членовите на Слоу Фуд на локално ниво…

1. Статут на конвивиум
2. Протокол за конвивиум MK
3. Протокол за конвивиум ЕН
4. Водич за основање на конвивиум
5. Барање за основање на конвивиум
6. Деловодник за собрание
7. Деловодник за УО
8. Правилник за членство
9. Формулар за членови
10. Форма за годичен извештај
11. Листа на лидери на конвивиуми