Документи на Слоу Фуд Млади Македонија
1. Статут на СФММ
2. Манифест на СФММ
3. Документ улога
4. Водич за мобилизација
5. Листа на членови во органите на Слоу Фуд Млади Макеедонија