Слоу Фуд конвивиуми

Документи за Конвивиум, локално здружение на членови на Слоу Фуд. Како да основате конвивиум? Кои се процедурите и административни барања? Кои се органите на управување и нивните задолженија. Повеќе за улогата на конвивиумите и членовите на Слоу Фуд на локално ниво…

1. Статут на конвивиум
2. Протокол за конвивиум (Македонски)
3. Протокол за конвивиум (Англиски)
4. Водич за основање на конвивиум
5. Барање за основање на конвивиум
6. Деловник за Годишно собрание на членови на конвивиум
7. Деловник за Управен одбор на конвивиум
8. Правилник за членство
9. Формулар за членови
10.Форма за годишна програма
11.Форма за годишен извештај