Слоу Фуд конвивиуми

Документи за Конвивиум, локално здружение на членови на Слоу Фуд. Како да основате конвивиум? Кои се процедурите и административни барања? Повеќе за улогата на конвивиумите и членовите на Слоу Фуд на локално ниво…

1. Статут на конвивиум
2. Протокол за конвивиум (Македонски)
3. Протокол за конвивиум (Англиски)
4. Водич за основање на конвивиум
5. Барање за основање на конвивиум
6. Деловник за собрание
7. Деловник за УО
8. Правилник за членство
9. Формулар за членови
10. Форма за годишен извештај
11. Листа на лидери на конвивиуми