Слоу Фуд Млади Македонија

Документи на Слоу Фуд Млади Македонија:

1. Статут на СФММ
2. Манифест на СФММ
3. Документ за улогата на СФММ
4. Водич за мобилизација
5. Листа на членови во органите на Слоу Фуд Млади Македонија