Слоу Фуд Македонија

Документи на Слоу Фуд Македонија, кои се однесуваат на функционирањето на националната организација и целата мрежа во Република Македонија.

1. Статут на Национална организација Слоу Фуд Македонија
2. Стратешки план 2018-2020
3. Организациона шема на Слоу Фуд Македонија
4. Деловник за Национален одбор
5. Деловник за Национален совет
6. Деловодник за секции
7. Правилник за прибирање на фондови
8. Правилник за употреба на лого
9. Правилник за издаваштво
10. Членови на Национален одбор
11. Членови на Национален совет
12. Вработени и соработници во Извршна канцеларија