Полжавче бр.2

Тема во фокусот на овој број е почвата како еден од основните фактори за земјоделско производство, поточно фактор без кој не може да се произведе квалитетна храна која ќе ги храни животните и човекот.

Целото издание можете да го превземете тука.