Пример тука да е поставена формата, со краток воведен текст и поднеа формата:

Име:

Презиме:

Производство: