Nox App Player garageband Facetime odin Download Vulkan Runtime Libraries emulator

Happy New Year 2020 Happy New Year 2020 Images Happy New Year

Слоу Фуд Македонија

Документи на Слоу Фуд Македонија, кои се однесуваат на функционирањето на мрежата и националната организација.

1. Статут на Национална организација Слоу Фуд Македонија
2. Стратешки план 2018-2020
3. Организациона шема на Слоу Фуд Македонија
4. Деловодник за Национален одбор
5. Деловодник за Национален совет
6. Деловодник за секции
7. Правилник за прибирање на фондови
8. Правилник за употреба на лого
9. Правилник за издаваштво
10. Членови на Национален одбор
11. Членови на Национален совет
12. Вработени и соработници во Извршна канцеларија