Слоу Фуд Македонија

Документи на Слоу Фуд Македонија, кои се однесуваат на функционирањето на мрежата и националната организација.

1. Статут на Национална организација Слоу Фуд Македонија
2. Стратешки план 2018-2020
3. Организациона шема на Слоу Фуд Македонија
4. Деловодник за Национален одбор
5. Деловодник за Национален совет
6. Деловодник за секции
7. Правилник за прибирање на фондови
8. Правилник за употреба на лого
9. Правилник за издаваштво
10. Членови на Национален одбор
11. Членови на Национален совет
12. Вработени и соработници во Извршна канцеларија