Новогодишна здравица

Да е здрава како дрен,

да е светла како ден,

да е стројна како бор,

да е топла како збор,

да е цветна како цвет,

да е медна како мед,

да е појна како пој,

да е ројна како рој,

да е дрочна како клас,

да е крилна како глас,

да е вирна како вир,

да е родна како мир…

Кој тоа?

Годината што иде-

среќна да ни биде!

 ~ Стојан Тарапуза